Przyroda w Małopolskim

Parki Krajobrazowe

piątek, Sierpień 27th, 2010

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1981roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Wisły pomiędzy Krakowem a Ściejowicami i jest częścią Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu, takim jak zgrupowanie form skalnych.

Dłubniański Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, z uwzględnieniem źródeł rzeki Dłubnia. Są to źródła szczelinowe w Jangrocie i Trzyciążu, jednak wypływy najpiękniejsze, źródła pulsujące i najbardziej wydajne znajdują się w Imbramowicach, Ściborzycach i Sieciechowicach. Źródła rzeki są objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody.

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu z potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. Park należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki został utworzony w 1995 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów Pogórza Karpackiego oraz wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, między dolinami Białej i Wisłoki.

Popradzki Park Krajobrazowy został utworzony w1987 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem wód mineralnych, skałek i jaskiń. Jest jednym z największych parków tego rodzaju w Polsce

Rudniański Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem dobrze zachowanego łęgu olszowego oraz stanowisk geologicznych dawnego kamieniołomu porfirów, a także unikalnego zrębu tektonicznego, pokrytego roślinnością kserotermiczną. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Tenczyński Park Krajobrazowy został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzeźby terenu i borów buczyny karpackiej. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1997 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem wyróżniającego się krajobrazu przyrodniczego i unikalnego krajobrazu kulturowego.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd został utworzony w 1980 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych szlaku Orlich Gniazd. Park wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został utworzony w 1998 roku w celu ochrony ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wzniesienia Beskidu Małego. Wzniesienia zbudowane są głównie z piaskowców godulskich. Na południu występują wapienie i łupki. Na terenie parku znajdują się liczne jaskinie.

Tagi: , | Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Gorczański Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Gorczański Park Narodowy został utworzony w 1981 roku. Teren parku obejmuje centralne pasmo Gorców, w tym masywy Turbacza i Gorca.

W Gorczańskim Parku Narodowym występują duże kompleksy leśne, rosnące w dwóch piętrach roślinności: reglu dolnym i górnym. Lasy stanowią aż 95% powierzchni parku. Wiele drzew znajdujących się na terenie parku ma powyżej 100 lat. Drzewa, które występują na terenie parku to głównie: świerk, buk, jodła, wiąz, jesion, jawor, olsza szara. W całym parku występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 25 gatunków mchów, 450 gatunków porostów i 116 gatunków wątrobowców,

W Gorczańskim Parku Narodowym występuje 185 gatunków kręgowców, z czego 21 jest w rejestrze Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ze względu na duże obszary leśne, które sprzyjają licznemu występowaniu tu zwierząt, znajdziemy: dziki, jelenie, sarny, wydry, borsuki, gronostaje. Zróżnicowanie środowiska – lasy i polany sprzyjają dużej różnorodności gatunkowej zwierząt w parku.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Pieniński Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Pieniński Park Narodowy został utworzony w 1932 roku. Park zajmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin Właściwych a jest to: Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Przełom Dunajca.

Roślinność Penińskiego Parku Narodowego, mimo jego niewielkiej powierzchni jest bardzo ciekawa i zróżnicowana. Najciekawsza roślinność występuje w Masywie Trzech Koron z Wąwozem Szopczańskim i na niedostępnej północnej ścianie Smolegowej Skały. W Pienińskim Parku Narodowym występuje około 1100 gatunków roślin naczyniowych. Występuje tutaj aż 167 gatunków roślin górskich, mimo że Pieniny są niewysokimi górami.

W parku znajduje się ponad siedem tysięcy gatunków zwierząt, w tym około 300 gatunków kręgowców. Z większych ssaków występują: borsuk, dzik, jeleń, ryś, żbik, kuna leśna, sarna. Ze względu na występujące tu jaskinie, w których nietoperze mogą zimować, jest ich aż 15 gatunków. Najcenniejszy wśród nietoperzy, gdyż jest to gatunek rzadki już w całej Europie, występuje tu najliczniej podkasaniec mały. Z rzadkich gryzoni warto wymienić mysz małooką.

Pieniński Park Narodowy jest najchętniej odwiedzanym przez turystów parkiem narodowym w Polsce. Dla ruchu turystycznego udostępniono 35 km szlaków. Zalicza się do nich również, stanowiący atrakcję na skalę europejską, spływ tratwami przełomem Dunajca. W parku znajdują się również punkty widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest również Zamek w Czorsztynie.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Ojcowski Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 roku. Jest to najmniejszy pod względem powierzchni park narodowy w Polsce. Obejmuje on część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską. Wapienne podłoże, które występuje w Ojcowskim Parku Narodowym sprzyja powstawaniu jaskiń. Od 1992 roku spisano na terenie parku ponad czterysta jaskiń, a przypuszcza się, że jest ich około siedmiuset. Powstały głównie w wyniku krasowego działania wód. Najdłuższe z jaskiń udostępnionych do zwiedzania to: Jaskinia Łokietka i Jaskinia Ciemna.

Największą powierzchnię parku zajmują lasy i zarośla. Wśród drzew najczęściej spotykane to grądy dębowo-lipowe, buczyna karpacka, jaworzyna górska i bory sosnowe. Cała roślinność składa się z około tysiąca gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i około 200 rodzajów porostów. Wśród nich jest wiele gatunków chronionych takich jak: róża alpejska, brzoza ojcowska, gnidosz rozesłany czy listeria jajowata.

W świecie zwierząt Ojcowskiego Parku Narodowego naliczono około jedenastu tysięcy gatunków. Symbolem Parku są zamieszkujące jaskinie nietoperze. Znajduje ich się tutaj aż 17 gatunków. Najczęściej występujące to nocek duży i podkowiec mały. Z większych zwierząt występują w parku: sarna, zając szarak, dzik europejski, lis rudy, kuna leśna, gronostaj, bóbr europejski, borsuk, piżmak. Ponadto w Ojcowskim Parku Narodowym występuje 120 gatunków ptaków, w tym 94 gatunki lęgowe.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Magurski Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Magurski Park Narodowy został utworzony w 1995 roku. Park ten leży na granicy województw podkarpackiego i małopolskiego. Główną przyczyną powstania parku jest ochrona unikalnego w skali Karpat obszaru między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Większą część terenu zajmują lasy, jest to około 90% powierzchni.

W Magurskim Parku Narodowym wyróżniamy dwa piętra roślinne jest to pogórze i regiel dolny. 43% powierzchni parku zajmuje piętro roślinności pogórze i są to przede wszystkim sosny w większości sadzone sztucznie. W tej części roślinności znajdują się również pastwiska, łąki i torfowiska. Większą część parku zajmuje roślinność piętra regla dolnego, są to przede wszystkim naturalne lasy bukowe z domieszką jedlin i rzadko występujących w Karpatach jaworzyn. Występuje tu ponad 800 gatunków roślin, w tym 59 gatunków objętych ochroną ścisłą, a 12 jest wpisanych do Czerwonej księgi Roślin.

W Magurskim Parku Narodowym występuje około 55 gatunków ssaków, w tym zagrożony ryś i żbik. Najczęściej występujące tu zwierzęta to sarny, lisy, dziki i kuny leśne. Występuje tu również około 160 gatunków ptaków, z czego 117 należy do gatunków lęgowych. Najliczniej występuje tu myszołów.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Babiogórski Park Narodowych

piątek, Sierpień 27th, 2010

Babiogórski Park Narodowy został utworzony 30 października 1954 roku. Park znajduje się w Polsce południowej, w powiecie suskim i nowotarskim, przy granicy ze Słowacją. Park został wpisany na Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.

W babiogórskim parku widoczny jest piętrowy układ roślinności górskiej. W najniższym piętrze regla dolnego rosną buki, świerki czy jodły. Piętro regla górnego opanował świerk. Powyżej jest piętro kosodrzewiny, gdzie rosną: kosodrzewina pstra, jarzębina, zawilec narcyzowaty czy goździk okazały. Wyżej rozciąga się piętro roślinności alpejskiej, w której króluje kosmatka brunatna, rogownica alpejska czy sit skucina.

Wśród zwierząt Babiogórskiego Parku Narodowego spotkamy rysie, dziki, jelenie karpackie i kuny leśne. Miłośnicy ptaków też będą mieli na co popatrzeć, gdyż występują tu ptaki takie jak: głuszce, zięby, gile, puchacze i myszołowy.

Dyrekcjia Parku znajduje się w miejscowości Zawoja, gdzie utworzono specjalny Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego prezentujący walory babiogórskiej przyrody. Dla zwiedzających turystów wytyczono sieć ścieżek edukacyjnych.

Warto tu przyjechać dla wyjątkowego piękna krajobrazu, surowych pasm górskich, poprzecinanych stromymi dolinami, dzikich ostępów leśnych, oraz malowniczych górskich wiosek, przydrożnych kapliczek i drewnianych kościołów.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Tatrzański Park Narodowy

piątek, Sierpień 27th, 2010

Tatrzański Park Narodowy utworzony został w 1954 roku i obejmuje niemal całe Tatry na terenie Polski. Teren parku zbudowany jest głównie ze skał krystalicznych i osadowych, wypiętrzonych w okresie fałdowania alpejskiego.

Szata roślinna Tatrzańskiego Parku Narodowego układa się w piętra doskonale widoczne z Gubałówki. Niższe partie gór to lasy – regle. Najniżej są buki i jodły, ponad nimi świerki i świerki karłowate oraz rzadkie gatunki drzew, takie jak: wierzba śląska, brzoza karpacka, jarząb nagi czy limba. W najwyższej partii lasów rośnie kosodrzewina, pełniąca ważną funkcję ochrony przed lawinami i erozją. Ponad lasami rozciąga się piętro roślinności alpejskiej, jest to piętro hal. Rosną tu trawy, zioła i krzewinki. Powyżej hal są już tylko nagie skały, zwane turniami, porośnięte z rzadka roślinami wysokogórskimi lub porostami.

Spośród zwierząt najciekawszym mieszkańcem jest niedźwiedź. Ponadto żyją tu rysie, żbiki, lisy, jelenie, sarny oraz nie występujące w żadnym innym miejscu w Polsce, świstaki, polniki tatrzańskie, darniówki tatrzańskie oraz kozice, będące symbolem fauny Tatr.

Przez wieki górale wypasali tutaj owce, lecz dzisiaj ze względu na wymogi ochrony szaty Tatr, pozostał tylko tak zwany wypas kulturowy.

| Kategoria Przyroda w Małopolskim |

Przyroda

piątek, Sierpień 27th, 2010

Na terenie województwa Małopolskiego znajduje się sześć parków narodowych: Babiogórski, Gorczański, Ojcowski, Pieniński, Tatrzański i fragment Magurskiego. Ponadto w Małopolsce jest jedenaście parków krajobrazowych, siedemdziesiąt rezerwatów przyrody i 1809 pomników przyrody.

Tagi: , , | Kategoria Przyroda w Małopolskim |